ขอเพิกถอนทุกวิชา
ภาคเรียนที่ 1/1  ปีการศึกษา 2565

*** หมายเหตุ กรณีที่นักศึกษากดปุ่ม ส่งอีเมล แล้วระบบไม่นำนักศึกษาไปยังหน้าส่งอีเมล ขอให้นักศึกษา Copy อีเมลผู้พิจารณา ข้อความตามตัวอย่างด้านล่าง และเพิ่มเติมข้อความในส่วนของนักศึกษาให้สมบูรณ์ก่อนนำไปส่งอีเมลหาผู้พิจารณาด้วยอีเมลของนักศึกษา และสำเนาอีเมล (Cc:) ถึง records_office@bu.ac.th 

ตัวอย่าง
เรื่อง ขอเพิกถอนทุกวิชา
เรียน คณบดี
ข้าพเจ้า ชื่อ …….. นามสกุล ……..
รหัสนักศึกษา:
เบอร์ติดต่อ:
มีความประสงค์ขอเพิกถอนวิชาทุกวิชา เนื่องจาก……….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ