รายวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรไทย ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562

คณะ

ลำดับที่

รหัส/ชื่อวิชา

Section

จำนวน

เศรษฐศาสตร์

1

EC200 Practical Economics for Daily Life

4011

160

เศรษฐศาสตร์

2

EC200 Practical Economics for Daily Life

4012

160

เศรษฐศาสตร์

3

EC222 Sufficiency Economy

4011

160

เศรษฐศาสตร์

4

EC222 Sufficiency Economy

4012

160

มนุษยศาสตร์

5

LB145 Nutrition for Health and Living

3011

160

มนุษยศาสตร์

6

LB147 Exercise and Sports Management

3011

160

มนุษยศาสตร์

7

TH313 Children Literature

30

40

นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ http://ursa2.bu.ac.th/seat/seat1.cfm