รายวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรไทย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คณะ

ลำดับที่

รหัส/ชื่อวิชา

Section

จำนวน

สถาบันภาษา 1 EN402 English in Music and Movies (for 3 Cr.) 374A 40
มนุษยศาสตร์ฯ 2 TH212 Thai Usage 374A 80
ศิลปกรรมฯ 3 CD252 Silk Screen 331A 40
นิเทศศาสตร์ 4 PR021 Digital Public Relations Strategy 316A 40
นิเทศศาสตร์ 5 PR021 Digital Public Relations Strategy 316B 40
มนุุษยศาสตร์ 6 EAS201 Eastern Asia Culture 321A 160
มนุุษยศาสตร์ 7 EAS301 Modern Asia in the World 321A 160
มนุุษยศาสตร์ 8 EAS401 Eastern Philosophy 421A 160
มนุุษยศาสตร์ 9 HM513 Flower Arrangement 374A 40
เศรษฐศาสตร์ 10 EC200 Practical Economics for Daily Life 374A 115
เศรษฐศาสตร์ 11 EC222 Sufficiency Economy 374A 120
มนุุษยศาสตร์ 12 HM255Basic Patisserie (for HU.HM.59..) 374A 20
มนุุษยศาสตร์ 13 HM255Basic Patisserie (for HU.HM.59..) 374B 20
มนุุษยศาสตร์ 14 HM255Basic Patisserie (for HU.HM.59..) 374C 20
ศิลปกรรมฯ 15 FD401 Fashion Make Up 332A 40
ศิลปกรรมฯ 16 FD403 Fashion Modeling 332A 40
นิเทศศาสตร์ 17 COM856 Sex in Poular Culture (for CA.55..) 374A 80
นิเทศศาสตร์ 18 COM856 Sex in Poular Culture (for CA.55..) 374B 80
นิเทศศาสตร์ 19 COM657 Surveys of Asian Films (for 55..) 374A 80
นิเทศศาสตร์ 20 BRS551 Social Broadcasting 482A 80
นิเทศศาสตร์ 21 BR302 Broadcast Insights 410A 80
นิเทศศาสตร์ 22 BR302 Broadcast Insights 410B 80
นิเทศศาสตร์ 23 BRS203 Production Design 310A 80
ดิจิทัลฯ 24 FM566 Screenwriting for Comedy 341A 40
ดิจิทัลฯ 25 FM567 Screenwriting for Drama 341A 40
ดิจิทัลฯ 26 FM578 Music Appreciation for Film 341A 40
ดิจิทัลฯ 27 FM553 Scoring for Film Workshop 341A 25
ดิจิทัลฯ 28 FM554 Set Decoration and Props 341A 25
ดิจิทัลฯ 29 FM554 Set Decoration and Props 341B 25
ดิจิทัลฯ 30 FM563 Advanced Digital Editing Techniques Color Grading 341A 25
ดิจิทัลฯ 31 FM563 Advanced Digital Editing Techniques Color Grading 341B 25
ดิจิทัลฯ 32 FM561 Thai Filmmaker Master Class 341A 40
นิเทศศาสตร์ 33 BD422 Personal Branding 412C 40
นิเทศศาสตร์ 34 BD422 Personal Branding 412D 40
นิเทศศาสตร์ 35 BF021 Celebity & Influencer Branding 213A 40
มนุุษยศาสตร์ 36 HM251 Front Office Operations and Management 222A 40
มนุุษยศาสตร์ 37 HM251 Front Office Operations and Management 222B 40
มนุุษยศาสตร์ 38 HM252 Housekeeping Orerations and Management 222A 40
มนุุษยศาสตร์ 39 HM252 Housekeeping Orerations and Management 222B 40
มนุุษยศาสตร์ 40 HTK001 Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality Industry 221E 40
มนุุษยศาสตร์ 41 ENG231 presentation strategies 321K 40
มนุุษยศาสตร์ 42 AB268 Basic load control 324A 80
มนุุษยศาสตร์ 43 HM536 Entrepreneurship in Café Business (เรียนบูรณาการร่วม HM534) 322B 40
มนุุษยศาสตร์ 44 HM534 The Art of Coffee Making (เรียนบูรณาการร่วม HM536) 322B 40
มนุุษยศาสตร์ 45 ENG941 Intercultural Communication 421D 40
มนุุษยศาสตร์ 46 ENG941 Intercultural Communication 421G 40
ดิจิทัลฯ 47 FM578 Music Appreciation for Film 341B 40
ดิจิทัลฯ 48 DGM515Selected Topics in Digital Media I 342A 25
ดิจิทัลฯ 49 DGM515Selected Topics in Digital Media I 342B 25
ดิจิทัลฯ 50 DGM517Matte Painting for Visual Effects 342A 25
ดิจิทัลฯ 51 DGM517Matte Painting for Visual Effects 342B 25
ดิจิทัลฯ 52 DGM546 Selected Topics in Digital Media II 342A 25
ดิจิทัลฯ 53 DGM546 Selected Topics in Digital Media II 342B 25
ดิจิทัลฯ 54 DGM547 Selected Topics in Digital Media III 342A 25
ดิจิทัลฯ 55 DGM532 Film Music Composition 342A 25
ดิจิทัลฯ 56 FM554 Set Decoration and Props 341C 25

นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ http://ursa2.bu.ac.th/seat/seat1.cfm