รายวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรไทย ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563

คณะ

ลำดับที่

รหัส/ชื่อวิชา

Section

จำนวน

มนุษยศาสตร์ 1 TH315 Literary Arts in Song 374A 80
มนุษยศาสตร์ 2 TH401 Language, Society and Culture 374A 80
มนุษยศาสตร์ 3 TH414 Thai Manners and Personalities 374A 80
เทคโนโลยีฯ 4 IT201 Computer and Information Technology 374A 40
เทคโนโลยีฯ 5 IT201 Computer and Information Technology 374B 40
เทคโนโลยีฯ 6 IT201 Computer and Information Technology 374C 40
เทคโนโลยีฯ 7 IT201 Computer and Information Technology 374D 40
เศรษฐศาสตร์ 8 EC200 Practical Economics for Daily Life 374A 160
เศรษฐศาสตร์ 9 EC200 Practical Economics for Daily Life 374B 160
เศรษฐศาสตร์ 10 EC222 Sufficiency Economy 374A 160
เศรษฐศาสตร์ 11 EC222 Sufficiency Economy 374B 160
บริหารธุรกิจ 12 FI316 Personal Financial Planning 374A 80
มนุษยศาสตร์ 13 HM513 Flower Arrangement 374A 35
มนุษยศาสตร์ 14 HM716 Commercial Street Food 374A 20
มนุษยศาสตร์ 15 HM716 Commercial Street Food 374B 20
มนุษยศาสตร์ 16 HM716 Commercial Street Food 374C 20
นิเทศศาสตร์ 17 BR553 Lighting Design for Television 374A 20
นิเทศศาสตร์ 18 BRS553 Lighting Design for Television 374A 20
นิเทศศาสตร์ 19 BR551 Social Broadcasting 374A 20
นิเทศศาสตร์ 20 BRS551 Social Broadcasting 374A 20
มนุษยศาสตร์ 21 LB144 Introduction to Sports Science 374A 160
มนุษยศาสตร์ 22 LB146 Organization of Sport Competition 374A 160
ศูนย์นวัตกรรมฯ 23 PLM102 Influencer เปลี่ยนเธอเป็นผู้วิเศษบนโลกออนไลน์ 374A 80
ศูนย์นวัตกรรมฯ 24 PLM103 พัฒนาตนสู่ความปัง ด้วยพลังบุคลิกภาพ 374A 80
ศูนย์นวัตกรรมฯ 25 PLM107 มืออาชีพในยุค New Normal ด้วยเทคนิคการนำเสนอ 374A 80
ศูนย์นวัตกรรมฯ 26 PLM108 Critical Thinking สนุกคิด ชีวิตเปลี่ยน 374A 80
ศูนย์นวัตกรรมฯ 27 PLM110 Creative Challenge สร้าง สีสัน มหัศจรรย์ความคิด 374A 80
ศูนย์นวัตกรรมฯ 28 PLM111 เธอเขาเราฉัน ความสัมพันธ์ที่เลือกได้ 374A 80
ศูนย์นวัตกรรมฯ 29 PLM112 Growth Mindset กับ ความลับของเวลา 374A 80

นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ http://ursa2.bu.ac.th/seat/seat1.cfm