รายวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรไทย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คณะ

ลำดับที่

รหัส/ชื่อวิชา

Section

จำนวน

มนุษยศาสตร์ฯ 1 TH212 Thai Usage 374A 80
มนุษยศาสตร์ฯ 2 TH212 Thai Usage 374B 80
มนุษยศาสตร์ฯ 3 TH302 Modern Thai Literature 374A 80
มนุษยศาสตร์ฯ 4 TH304 The Art of Criticism 374A 80
มนุษยศาสตร์ฯ 5 HTK001 Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality Industry I 374A 40
ศิลปกรรมศาสตร์ 6 CD251 Presentation and Portfolio for Communication Design 331A 45
ศิลปกรรมศาสตร์ 7 CD252 Silk Screen 331A 27
ศิลปกรรมศาสตร์ 8 FA116 Color Theory 130B 20
นิเทศศาสตร์ 9 CDE511Color Grading and Visual Effect 374A 30
นิเทศศาสตร์ 10 CDE511Color Grading and Visual Effect 374B 30
เศรษฐศาสตร์ฯ 11 EC200 Practical Economics for Daily Life 374A 160
เศรษฐศาสตร์ฯ 12 EC200 Practical Economics for Daily Life 374B 160
เศรษฐศาสตร์ฯ 13 EC222 Sufficiency Economy 374A 160
มนุษยศาสตร์ฯ 14 EAS202 Asian Contemporary Arts 321A 160
มนุษยศาสตร์ฯ 15 EAS302 Business Cooperation in ASEAN 321A 160
สถาบันภาษา 16 EN402 English in Music and Movies (for 3 Cr.) 374A 40
มนุษยศาสตร์ฯ 17 HM513 Flower Arrangement 374A 40
มนุษยศาสตร์ฯ 18 HM513 Flower Arrangement 374B 40
มนุษยศาสตร์ฯ 19 HM513 Flower Arrangement 374C 40
มนุษยศาสตร์ฯ 20 HM550 Batending 374A 40
นิเทศศาสตร์ 21 BRS551 Social Broadcasting 374A 40
นิเทศศาสตร์ 22 BRS551 Social Broadcasting 374B 40
การสร้างฯ 23 EPM578 Physiognomy and Fengshui (for BU SEM.EP) 450A 80
การสร้างฯ 24 EPM578Physiognomy and Fengshui (for BU SEM.EP) 450B 80
สถปัตยฯ 25 INT211 Human Centric and Behaviral Based Design 440A 20
สถปัตยฯ 26 INT211 Human Centric and Behaviral Based Design 440B 20
สถปัตยฯ 27 INT449 Special Topics in Interior Design 440A 20
สถปัตยฯ 28 INT449 Special Topics in Interior Design 440B 20
มนุษยศาสตร์ฯ 29 ABM321 Ground Passenger Service 324A 40
มนุษยศาสตร์ฯ 30 ABM331 Basic In-Flight Passenger Service 324A 40
นิเทศศาสตร์ 31 BD411 Global Brand Communications (for 55..) 411A 40
นิเทศศาสตร์ 32 BD411 Global Brand Communications (for 55..) 411B 40
นิเทศศาสตร์ 33 BD411 Global Brand Communications (for 55..) 411C 40
นิเทศศาสตร์ 34 BD556 Tourism Branding 411A 40
นิเทศศาสตร์ 35 BD556 Tourism Branding 411B 40
นิเทศศาสตร์ 36 BD556 Tourism Branding 411C 40
นิเทศศาสตร์ 37 BD312 Negotiation and Presentation Skills (for 60..) 411A 40
นิเทศศาสตร์ 38 BD312 Negotiation and Presentation Skills (for 60..) 411B 40
นิเทศศาสตร์ 39 BD312 Negotiation and Presentation Skills (for 60..) 411C 40
นิเทศศาสตร์ 40 BD311 Brand Equity Management 411A 40
นิเทศศาสตร์ 41 BD311 Brand Equity Management 411B 40
นิเทศศาสตร์ 42 BD421 Brand Experience and Engagement 411A 40
นิเทศศาสตร์ 43 BD421 Brand Experience and Engagement 411B 40
นิเทศศาสตร์ 44 PR204 Personal Image and Impression Management 411A 40
นิเทศศาสตร์ 45 PR204 Personal Image and Impression Management 411B 40
นิเทศศาสตร์ 46 PR316 Content Design and Management for Digital Platform 311A 40
นิเทศศาสตร์ 47 PR316 Content Design and Management for Digital Platform 311B 40
มนุษยศาสตร์ฯ 48 TH301 Thai Literary Studies 374A 65
มนุษยศาสตร์ฯ 49 TH315 Literary Arts in Song 374A 65
มนุษยศาสตร์ฯ 50 TH401 Language, Society and Culture 374A 65
มนุษยศาสตร์ฯ 51 HM550 Batending 374A 40
นิเทศศาสตร์ 52 CDE511Color Grading and Visual Effect 374C 30
ดิจิทัลฯ 53 FM566 Screenwriting for Comedy 374A 40
ดิจิทัลฯ 54 FM567 Screenwriting for Drama 374A 40
ดิจิทัลฯ 55 FM578 Music Appreciation for Film 374A 40
ดิจิทัลฯ 56 FM553 Scoring for Film Workshop 374A 25
ดิจิทัลฯ 57 FM554 Set Decoration and Props 374A 25
ดิจิทัลฯ 58 FM563 Advanced Digital Editing Techniques 374A 25
ดิจิทัลฯ 59 FM563 Advanced Digital Editing Techniques 374B 25
ดิจิทัลฯ 60 FM563 Advanced Digital Editing Techniques 374C 25
ดิจิทัลฯ 61 FM561 Thai Filmmaker Master Class 374A 40
ดิจิทัลฯ 62 FM551 Acting for Film 374A 25
นิเทศศาสตร์ 63 BR401 Boadcast Entrepreneurship 341A 60
ดิจิทัลฯ 64 DGM515 Selected Topic in Digital Media I 373A 25
ดิจิทัลฯ 65 DGM517 Matte Painting for Visual Effects 373A 25
ดิจิทัลฯ 66 DGM546 Selected Topic in Digital Media II 373A 25
ดิจิทัลฯ 67 DGM526 Procedural Modeling and Animation Techniques for Visual Effects 373A 25
ดิจิทัลฯ 68 DGM526 Procedural Modeling and Animation Techniques for Visual Effects 373B 25
ดิจิทัลฯ 69 DGM540 2D Animation 373A 25
ดิจิทัลฯ 70 DGM522 Advanced Modeling 373A 25
ดิจิทัลฯ 71 DGM382 Advanced Mixing Techniques 373A 25
ดิจิทัลฯ 72 DGM365 Japanese for Digital Media Communication 373A 25
สถาบันภาษา 73 EN402 English in Music and Movies (for 3 Cr.) 374B 40
มนุษยศาสตร์ฯ 74 HT190 Introduction to Tourism and Hotel Industry 122A 100
มนุษยศาสตร์ฯ 75 HM522 Thai Dessert 422B 10
มนุษยศาสตร์ฯ 76 TM383 English for Presentation Techniques in Tourism and MICE Industry 323A 30
มนุษยศาสตร์ฯ 77 HM259 English for Hotel Business 222A 30
มนุษยศาสตร์ฯ 78 HM310 Information Technology in Hotel Industry 322C 35
มนุษยศาสตร์ฯ 79 HM254 Basic Culinary Operations 222B 20
นิเทศศาสตร์ 80 BR401 Broadcast Entrepreneurship 341A 60
สถาบันภาษา 81 ENG853 Business Communication for Entrepreneurship 421G 40
ดิจิทัลฯ 82 DGM510 Black & White Photography 374A 25

นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ http://ursa2.bu.ac.th/seat/seat1.cfm