รายวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรไทย ภาคการศึกษาที่ 1/2 ปีการศึกษา 2563

คณะ

ลำดับที่

รหัส/ชื่อวิชา

Section

จำนวน

Campus

เศรษฐศาสตร์

1

EC200 Practical Economics for Daily Life 3011 80 R
เศรษฐศาสตร์

2

EC200 Practical Economics for Daily Life 3211 80 R
เศรษฐศาสตร์

3

EC200 Practical Economics for Daily Life 3012 80 R
เศรษฐศาสตร์

4

EC200 Practical Economics for Daily Life 3212 80 R
เศรษฐศาสตร์

5

EC222 Sufficiency Economy 3011 80 R
เศรษฐศาสตร์

6

EC222 Sufficiency Economy 3211 80 R
เศรษฐศาสตร์

7

EC222 Sufficiency Economy 3012 80 R
เศรษฐศาสตร์

8

EC222 Sufficiency Economy 3212

80

R

วิทยาลัยนานาชาติ

9

EN402 English in Music and Movies (for 3 Cr.) 3011

20

R

วิทยาลัยนานาชาติ

10

EN402 English in Music and Movies (for 3 Cr.) 3211

20

R

ศิลปกรรมศาสตร์

11

CD252 Silk Screen 4011 10

R

ศิลปกรรมศาสตร์

12

CD252 Silk Screen 4211 10

R

นิเทศศาสตร์

13

BD422 Personal Branding 4011 20

R

นิเทศศาสตร์

14

BD422 Personal Branding 4211 20

R

นิเทศศาสตร์

15

BD422 Personal Branding 4012 20

R

นิเทศศาสตร์

16

BD422 Personal Branding 4012 20

R

นิเทศศาสตร์

17

BD422 Personal Branding 4013 20

R

นิเทศศาสตร์

18

BD422 Personal Branding 4013 20

R

นิเทศศาสตร์

19

BD411 Global Brand Communications(for55..) 4011 20

R

นิเทศศาสตร์

20

BD411 Global Brand Communications(for55..) 4211 20

R

นิเทศศาสตร์

21

BD411 Global Brand Communications(for55..) 4012 20

R

นิเทศศาสตร์

22

BD411 Global Brand Communications(for55..) 4212 20

R

นิเทศศาสตร์

23

BD411 Global Brand Communications(for55..) 4013 20

R

นิเทศศาสตร์

24

BD411 Global Brand Communications(for55..) 4213 20

R

นิเทศศาสตร์

25

BD411 Global Brand Communications(for55..) 4014 20

R

นิเทศศาสตร์

26

BD411 Global Brand Communications(for55..) 4214 20

R

ศิลปกรรมศาสตร์

27

VA242 Critical Issues in Contemporary Art 2581 20

R

ศิลปกรรมศาสตร์

28

VA346 Aesthetics 3441 20

R

ศิลปกรรมศาสตร์

29

VA448 Visual Culture (for FA.VA. 55..) Set Lab 4441 40

R

นิเทศศาสตร์ 30 BD312 Negotiation and Presentation Skills (for  60..) 4013 20

R

นิเทศศาสตร์ 31 BD312 Negotiation and Presentation Skills (for  60..) 4014 30

R

นิเทศศาสตร์ 32 BD311 Brand Equity Management 3212 25

R

นิเทศศาสตร์ 33 BD311 Brand Equity Management 3213 20

R

มนุษยศาสตร์ 34 LB201 Business Thai 3152 40

R

มนุษยศาสตร์ 35 LB201 Business Thai 3352 40

R

มนุษยศาสตร์ 36 TH204 The Art of Speaking 3152 20

R

มนุษยศาสตร์ 37 TH204 The Art of Speaking 3352 20

R

มนุษยศาสตร์ 38 TH414 Thai Manners and Personalities 3152 40

R

มนุษยศาสตร์ 39 TH414 Thai Manners and Personalities 3352 40

R

ดิจิทัลฯ 40 DM461 Producing for Animation and Visual Effect 3011 20

R

ดิจิทัลฯ 41 DGM519 User Interface and User Experience Design 3011 27

R

นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ http://ursa2.bu.ac.th/seat/seat1.cfm