รายวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรไทย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คณะ

ลำดับที่

รหัส/ชื่อวิชา

Section

จำนวน

BUI. 1 EN402 English in Music and Movies (for 3 Cr.) 374A 40
มนุษยศาสตร์ฯ 2 TH201 Reading Skills Development 374A 40
มนุษยศาสตร์ฯ 3 TH204 The Art of Speaking 374A 40
มนุษยศาสตร์ฯ 4 TH212 Thai Usage 374A 80
เศรษฐศาสตร์ฯ 5 EC222 Sufficiency Economy 374A 160
เศรษฐศาสตร์ฯ 6 EC222 Sufficiency Economy 374B 160
นิเทศศาสตร์ 7 BD411 Global Brand Communication (for 55..) 412C 40
นิเทศศาสตร์ 8 BD411 Global Brand Communication (for 55..) 412E 40
นิเทศศาสตร์ 9 BD422 Personal Branding 412A 40
นิเทศศาสตร์ 10 BD422 Personal Branding 412B 40
นิเทศศาสตร์ 11 BD422 Personal Branding 412C 40
ศิลปกรรมศาสตร์ 12 FA115 History of Arts 133A 40
การสร้างฯ 13 EPM578 Physiognomy and Fengshui (for BUSEM.EP) 450A 80
การสร้างฯ 14 EPM578 Physiognomy and Fengshui (for BUSEM.EP) 450B 80
การสร้างฯ 15 EPM582 Enneagram for Entrepreneurs (for BUSEM.EP) 450A 80
การสร้างฯ 16 EPM582 Enneagram for Entrepreneurs (for BUSEM.EP) 450B 80
ศิลปกรรมศาสตร์ 17 VA 242 Critical Issues in Contemporary Art 233A 80
ศิลปกรรมศาสตร์ 18 VA 346 Aesthetics 333A 40
ศิลปกรรมศาสตร์ 19 VA 448 Visual Culture 433A 40
ศิลปกรรมศาสตร์ 20 FD401 Fashion Make Up 332A 20
ศิลปกรรมศาสตร์ 21 FD403 Fashion Modeling 332A 20
ศิลปกรรมศาสตร์ 22 FD403 Fashion Modeling 432A 40
นิเทศศาสตร์ 23 AD558 Advertising Internship 412A 15
มนุษยศาสตร์ฯ 24 HT190 Introduction to Tourism and Hotel Industry (for HU.HM.59…) 221J 160
สถาปัตฯ 25 CA554 Integrated Academic Social Responsibility 439A 7
สถาปัตฯ 26 ARC547 Construction Managment 476D 15
สถาปัตฯ 27 INT343 Exhibition Design 476C 8
ดิจิทัลฯ 28 FM563 Advanced Digital Editing Techniques 374A 20
นิเทศศาสตร์ 29 EDM108 Pitching and Negotiation for Event and MICE 316J 40
นิเทศศาสตร์ 30 EDM110 Meeting and Incentives for Travel Management 316K 40
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 31 GI232 Three-Dimensional Modelling and Animations 229D 40

นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ http://ursa2.bu.ac.th/seat/seat1.cfm