รายวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรไทย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คณะ

ลำดับที่

รหัส/ชื่อวิชา

Section

จำนวน

นิเทศศาสตร์ 1 BD555 Buyology and Communications 3011 40
นิเทศศาสตร์ 2 BD555 Buyology and Communications 3012 40
เศรษฐศาสตร์ฯ 3 EC200 Practical Economics for daily Life 3011 80
เศรษฐศาสตร์ฯ 4 EC200 Practical Economics for daily Life 3211 80
เศรษฐศาสตร์ฯ 5 EC200 Practical Economics for daily Life 3012 80
เศรษฐศาสตร์ฯ 6 EC200 Practical Economics for daily Life 3212 80
เศรษฐศาสตร์ฯ 7 EC200 Practical Economics for daily Life 3013 80
เศรษฐศาสตร์ฯ 8 EC200 Practical Economics for daily Life 3213 80
เศรษฐศาสตร์ฯ 9 EC222 Sufficiency Economy 3011 80
เศรษฐศาสตร์ฯ 10 EC222 Sufficiency Economy 3211 80
เศรษฐศาสตร์ฯ 11 EC222 Sufficiency Economy 3012 80
เศรษฐศาสตร์ฯ 12 EC222 Sufficiency Economy 3212 80
เศรษฐศาสตร์ฯ 13 EC222 Sufficiency Economy 3013 80
เศรษฐศาสตร์ฯ 14 EC222 Sufficiency Economy 3213 80
ศิลปกรรมศาสตร์ 15 FA116 Color Theory 3011 20
ศิลปกรรมศาสตร์ 16 FA116 Color Theory 3012 20
นิเทศศาสตร์ 17 BD311 Brand Equity Management 3011 20
นิเทศศาสตร์ 18 BD311 Brand Equity Management 3211 20
นิเทศศาสตร์ 19 BD311 Brand Equity Management 3012 20
นิเทศศาสตร์ 20 BD311 Brand Equity Management 3212 20
นิเทศศาสตร์ 21 BD311 Brand Equity Management 3013 20
นิเทศศาสตร์ 22 BD311 Brand Equity Management 3213 20
นิเทศศาสตร์ 23 BD311 Brand Equity Management 3014 20
นิเทศศาสตร์ 24 BD311 Brand Equity Management 3214 20
นิเทศศาสตร์ 25 BD312 Negotiation and Presentation Skills (for 60…) 3011 40
นิเทศศาสตร์ 26 BD312 Negotiation and Presentation Skills (for 60…) 3012 40
นิเทศศาสตร์ 27 BD312 Negotiation and Presentation Skills (for 60…) 3013 40
นิเทศศาสตร์ 28 BD312 Negotiation and Presentation Skills (for 60…) 3014 40
นิเทศศาสตร์ 29 PR204 Personal Image and Impression Management 3011 20
นิเทศศาสตร์ 30 PR204 Personal Image and Impression Management 3211 20
นิเทศศาสตร์ 31 PR204 Personal Image and Impression Management 3012 20
นิเทศศาสตร์ 32 PR204 Personal Image and Impression Management 3212 20
นิเทศศาสตร์ 33 PR315 Organizational Communication 3011 19
นิเทศศาสตร์ 34 PR315 Organizational Communication 3012 19
นิเทศศาสตร์ 35 PR414 Public Relations and Brand Activation 4011 40
ศิลปกรรมศาสตร์ 36 VA243 Critical Issue in Contemporari Asia & Thai Art 3011 20
ศิลปกรรมศาสตร์ 37 VA347 Art Criticism 3441 20
ศิลปกรรมศาสตร์ 38 VA401 Studio Photography 3441 20
บริหารธุรกิจ 39 FI316 Personal Financing Planning 4011 80
มนุษยศาสตร์ฯ 40 HTK001 Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality Industry I 3011 40
วิทยาลัยนานาชาติ 41 EN402 English in Music and Movies 3011 40
มนุษยศาสตร์ฯ 42 HM531 Batending I (for HU.HM59..) 3011 20
มนุษยศาสตร์ฯ 43 HM531 Batending I (for HU.HM59..) 3211 20
นิเทศศาสตร์ 44 COM355 Studio Photography 3011 15
นิเทศศาสตร์ 45 COM355 Studio Photography 3012 15
นิเทศศาสตร์ 46 COM355 Studio Photography 3211 15
นิเทศศาสตร์ 47 COM355 Studio Photography 3211 15
นิเทศศาสตร์ 48 AD553 Information Graphic 3011 15
นิเทศศาสตร์ 49 AD553 Information Graphic 3211 15
บริหารธุรกิจ 50 MK411 International and Global Marketing 3011 40
บริหารธุรกิจ 51 MK411 International and Global Marketing 3211 40
ศูนย์นวัตกรรมฯ 52 PLM102 Influencer เปลี่ยนเธอเป็นผู้วิเศษบนโลกออนไลน์ 3888 80
ศูนย์นวัตกรรมฯ 53 PLM103 พัฒนาตนสู่ความปัง ด้วยพลังบุคลิกภาพ 3888 80
ศูนย์นวัตกรรมฯ 54 PLM107 มืออาชีพในยุค New Normal ด้วยเทคนิคการนำเสนอ 3888 80
ศูนย์นวัตกรรมฯ 55 PLM108 Critical Thinking สนุกคิด ชีวิตเปลี่ยน 3888 80
ศูนย์นวัตกรรมฯ 56 PLM110 Creative Challenge สร้าง สีสัน มหัศจรรย์ความคิด 3888 80
ศูนย์นวัตกรรมฯ 57 PLM111 เธอเขาเราฉัน ความสัมพันธ์ที่เลือกได้ 3888 80
ศูนย์นวัตกรรมฯ 58 PLM112 Growth Mindset กับ ความลับของเวลา 3888 80
ศูนย์นวัตกรรมฯ 59 PLM113 Be New You in a New Normal Way 3888 80
มนุษยศาสตร์ฯ 60 TH315 Literary Arts in Songs 3011 80
ศิลปกรรมศาสตร์ 61 FD401 Fashion Make Up 4431 5
ศิลปกรรมศาสตร์ 62 VA401 Studio Photography 4431 9

นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ http://ursa2.bu.ac.th/seat/seat1.cfm