รายวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรไทย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คณะ

ลำดับที่

รหัส/ชื่อวิชา

Section

จำนวน

เศรษฐศาสตร์ฯ 1 EC200 Practical Economics for Daily Life 374A 160
เศรษฐศาสตร์ฯ 2 EC200 Practical Economics for Daily Life 374B 160
เศรษฐศาสตร์ฯ 3 EC222 Sufficiency Economy 374A 160
เศรษฐศาสตร์ฯ 4 EC222 Sufficiency Economy 374B 160
การสร้างฯ 5 EPM578 Physiognomy and Fengshui (for BUSEM) 450A 80
การสร้างฯ 6 EPM578 Physiognomy and Fengshui (for BUSEM) 450B 80
การสร้างฯ 7 EPM580 Time Management for Business Success (for BUSEM) 450A 80
การสร้างฯ 8 EPM580 Time Management for Business Success (for BUSEM) 450B 80
นิเทศศาสตร์ 9 PR021 Digital Public Relations Strategy 316A 40
นิเทศศาสตร์ 10 PR021 Digital Public Relations Strategy 316B 40
นิเทศศาสตร์ 11 PR021 Digital Public Relations Strategy 316C 40
นิเทศศาสตร์ 12 PR021 Digital Public Relations Strategy 316D 40
มนุษยศาสตร์ฯ 13 TH212 Thai Usage 374A 80
มนุษยศาสตร์ฯ 14 HTC001 Fundamental Chinese for … 374A 40
มนุษยศาสตร์ฯ 15 HTJ001 Fundamental Japanese for … 374A 40
มนุษยศาสตร์ฯ 16 HTK001 Fundamental  Korean for … 374A 40
สถาบันภาษา 17 EN402  English in Music and Movies (for 3 Cr.) 374A 40
บธ. 18 LM424 Transport Safety and Environment 307A 80
บธ. 19 LM433 Port and Terminal Management 307A 80
บธ. 20 LM451 E-Logistics and Supply Chain Management (for LM. 64..) 307A 80
นิเทศศาสตร์ 21 BD204 Brand Channels and Sense Strategy 312A 40
นิเทศศาสตร์ 22 BD311 Brand Equity Management 312A 40
นิเทศศาสตร์ 23 BD311 Brand Equity Management 312B 40
นิเทศศาสตร์ 24 BD311 Brand Equity Management 312C 40
นิเทศศาสตร์ 25 BD311 Brand Equity Management 312D 40
นิเทศศาสตร์ 26 BD311 Brand Equity Management 312E 40
นิเทศศาสตร์ 27 BD312 Negotiation and Presentation Skills (for 60…) 312A 40
นิเทศศาสตร์ 28 BD312 Negotiation and Presentation Skills (for 60…) 312B 40
นิเทศศาสตร์ 29 BD312 Negotiation and Presentation Skills (for 60…) 312C 40
นิเทศศาสตร์ 30 BD312 Negotiation and Presentation Skills (for 60…) 312D 40
ศิลปกรรมฯ 31 FA116 Color Theory 374A 40
นิเทศศาสตร์ 32 BD411 Global Band Communications (for 55..) 412A 40
นิเทศศาสตร์ 33 BD411 Global Band Communications (for 55..) 412B 40
นิเทศศาสตร์ 34 BD411 Global Band Communications (for 55..) 412C 40
นิเทศศาสตร์ 35 BD411 Global Band Communications (for 55..) 412D 40
นิเทศศาสตร์ 36 PR204 Personal Image and Impression Management 311A 40
นิเทศศาสตร์ 37 PR204 Personal Image and Impression Management 311B 40
นิเทศศาสตร์ 38 PR316 Content Design and Management for Digital Platform 311A 40
นิเทศศาสตร์ 39 PR316 Content Design and Management for Digital Platform 311B 40
มนุษยศาสตร์ฯ 40 HM532 Bartending II 374A 40
มนุษยศาสตร์ฯ 41 TH401 Language, Society and Culture 320A 70

นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ http://ursa2.bu.ac.th/seat/seat1.cfm