รายวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรไทย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

คณะ

ลำดับที่

รหัส/ชื่อวิชา

Section

จำนวน

หมายเหตุ

มนุษยศาสตร์ฯ1TH212 Thai Usage374A80
มนุษยศาสตร์ฯ2TH212 Thai Usage374B80
มนุษยศาสตร์ฯ3HTK001 Fundamental Korean for Personnel in Tourism and Hospitality Industry I374A40
มนุษยศาสตร์ฯ4ABM331 Basic In-Flight Passenger Service374A32
มนุษยศาสตร์ฯ5ABM331 Basic In-Flight Passenger Service374B32
มนุษยศาสตร์ฯ6ABM101 Introduction to Aviation Industry374A80
มนุษยศาสตร์ฯ7HT365 Strategy and Innovation Management in Tourism and Hospitalitry374A160
มนุษยศาสตร์ฯ8HTX369 Introduction to Passenger Transportation374A160
สถาบันภาษา9EN402  English in Music and Movies374A40
สถาบันภาษา10EN402  English in Music and Movies374B40
มนุษยศาสตร์ฯ11HM550 Bartending374A40
มนุษยศาสตร์ฯ12HM550 Bartending374B40
มนุษยศาสตร์ฯ13HM513 Flower Arrangement374A40
มนุษยศาสตร์ฯ14HM513 Flower Arrangement374B40
มนุษยศาสตร์ฯ15HM513 Flower Arrangement374C40
มนุษยศาสตร์ฯ16HM542 Body Anatomy374A80
นิเทศศาสตร์ฯ17BD556 Tourism Branding374A40
นิเทศศาสตร์ฯ18BD556 Tourism Branding374B40
นิเทศศาสตร์ฯ19CDE509 Audio Production374A30For CA.CDE
นิเทศศาสตร์ฯ20CDE509 Audio Production374B30For CA.CDE
นิเทศศาสตร์ฯ21CDE509 Audio Production374C30For CA.CDE
นิเทศศาสตร์ฯ22CDE511 Color Grading and Visual Effect374A30For CA.CDE
นิเทศศาสตร์ฯ23CDE511 Color Grading and Visual Effect374B30For CA.CDE
นิเทศศาสตร์ฯ24CDE511 Color Grading and Visual Effect374C30For CA.CDE
การสร้างฯ25EPM575 Social Interaction (for BUSEM.EP)450A80For BUSEM รหัส 163,663 เท่านั้น
การสร้างฯ26EPM575 Social Interaction (for BUSEM.EP)450ฺB80For BUSEM รหัส 163,663 เท่านั้น
การสร้างฯ27EPM580 Time Management for Business Success (for BUSEM.EP)450A80For BUSEM รหัส 163,663 เท่านั้น
การสร้างฯ28EPM580 Time Management for Business Success (for BUSEM.EP)450ฺB80For BUSEM รหัส 163,663 เท่านั้น
การสร้างฯ29EPT572 Business Professional Skills250A80For BUSEM รหัส 165 เท่านั้น
การสร้างฯ30EPT572 Business Professional Skills250B80For BUSEM รหัส 165 เท่านั้น
การสร้างฯ31EPT576 Physiognomy and Fengshui250A80For BUSEM รหัส 165 เท่านั้น
การสร้างฯ32EPT576 Physiognomy and Fengshui250B80For BUSEM รหัส 165 เท่านั้น
นิเทศศาสตร์ฯ33BD311 Brand Equity Management341A40
มนุษยศาสตร์ฯ34EAS202 Asian Contemporary Arts321A150
มนุษยศาสตร์ฯ35EAS302 Business Cooperation in ASEAN321A150
มนุษยศาสตร์ฯ36HM153 Basic Kitchen Knowledge324A130
นิเทศศาสตร์ฯ37BD312 Negotiation and Presentation Skills (for 60..)411A30
นิเทศศาสตร์ฯ38BD312 Negotiation and Presentation Skills (for 60..)411B30
นิเทศศาสตร์ฯ39PR204 Personal Image and Impression Management411A30
นิเทศศาสตร์ฯ40PR204 Personal Image and Impression Management411B30
นิเทศศาสตร์ฯ41BR401 Broadcast Entrepreneurship341A60ยกเว้น CA
นิเทศศาสตร์ฯ42AD034 Hybrid Media Planning and Digital Platform Strategy318A20
นิเทศศาสตร์ฯ43AD034 Hybrid Media Planning and Digital Platform Strategy318D20
นิเทศศาสตร์ฯ44AD036 Innovation in Advertising311C30
นิเทศศาสตร์ฯ45AD036 Innovation in Advertising318B20
นิเทศศาสตร์ฯ46AD036 Innovation in Advertising318C30
ดิจิทัลฯ47FM 578 Music Appreciation for Film374A40
ดิจิทัลฯ48FM 553 Scoring for Film Workshop374A25
ดิจิทัลฯ49FM554 Set Decoration and Props374A25
ดิจิทัลฯ50FM554 Set Decoration and Props374B25
ดิจิทัลฯ51FMS580 Color Grading for Film and Screen Media374A25
ดิจิทัลฯ52FMS580 Color Grading for Film and Screen Media374B25
ดิจิทัลฯ53FMS580 Color Grading for Film and Screen Media374C25
ดิจิทัลฯ54FM 561 Thai Filmmaker Master Class374A40
ดิจิทัลฯ55DGM382 Advanced Mixing Techniques374A0คณะอนุมัติลงทะเบียน
ดิจิทัลฯ56DGM548 Selected Topic in Digital Media IV374A0คณะอนุมัติลงทะเบียน
ดิจิทัลฯ57DGM365 Japanese for Digital Media Communication374A0คณะอนุมัติลงทะเบียน
ดิจิทัลฯ58DGM515 Selected Topic in Digital Media I374A0คณะอนุมัติลงทะเบียน
ดิจิทัลฯ59DGM547 Selected Topic in Digital Media III374A0คณะอนุมัติลงทะเบียน
ดิจิทัลฯ60DGM342 3D Character Set up374A0คณะอนุมัติลงทะเบียน
ดิจิทัลฯ61DGM522 Advanced Modeling374A0คณะอนุมัติลงทะเบียน
ดิจิทัลฯ62DGM526 Procedural Modeling and Animation Techniques for Visual Effects374A0คณะอนุมัติลงทะเบียน
ดิจิทัลฯ63DGM536 Texturing Design and Development for Animation374A0คณะอนุมัติลงทะเบียน
ศูนย์บริหารการจัดการฯ64GE008 Health and Wellness for Life450A130
ศิลปกรรมศาสตร์65CD251 Presentation and Portfolio for Communication Design331A70เฉพาะนักศึกษาที่ลงชื่อไว้
เศรษฐศาสตร์และการลงทุน66EC200 Practical Economics for Daily Life374A160
เศรษฐศาสตร์และการลงทุน67EC200 Practical Economics for Daily Life374B160
เศรษฐศาสตร์และการลงทุน68EC200 Practical Economics for Daily Life374C160
มนุุษยศาสตร์ฯ69HM254 Basic Culinary Operations222C20
มนุุษยศาสตร์ฯ70HM522 Thai Dessert (for 55…)422B20
มนุุษยศาสตร์ฯ71HM522 Thai Dessert (for 55…)422G20
ดิจิทัลฯ72FM 578 Music Appreciation for Film374B40
เทคโนโลยีฯ73GI381 Export Games229A40
เทคโนโลยีฯ74GI381 Export Games229B40
เทคโนโลยีฯ75GI480 Augmented Reality229A40
เทคโนโลยีฯ76GI480 Augmented Reality229B40
เทคโนโลยีฯ77GI480 Augmented Reality229C40
ดิจิทัลฯ78FM551 Acting for Film374A25
ดิจิทัลฯ79FM551 Acting for Film374B25
นิติศาสตร์80LW101 Introduction to Law (for 44…)374A160นักศึกษาทุกคณะ
ยกเว้นคณะนิติศาสตร์

นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ http://ursa2.bu.ac.th/seat/seat1.cfm