รายวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรไทย ภาคการศึกษาที่ 1/2 ปีการศึกษา 2563

คณะ

ลำดับที่

รหัส/ชื่อวิชา

Section

จำนวน

Campus

เศรษฐศาสตร์

1

EC200 Practical Economics for Daily Life 3011 80 R
เศรษฐศาสตร์

2

EC200 Practical Economics for Daily Life 3211 80 R
เศรษฐศาสตร์

3

EC200 Practical Economics for Daily Life 3012 80 R
เศรษฐศาสตร์

4

EC200 Practical Economics for Daily Life 3212 80 R
เศรษฐศาสตร์

5

EC222 Sufficiency Economy 3011 80 R
เศรษฐศาสตร์

6

EC222 Sufficiency Economy 3211 80 R
เศรษฐศาสตร์

7

EC222 Sufficiency Economy 3012 80 R
เศรษฐศาสตร์

8

EC222 Sufficiency Economy 3212

80

R

วิทยาลัยนานาชาติ

9

EN402 English in Music and Movies (for 3 Cr.) 3011

20

R

วิทยาลัยนานาชาติ

10

EN402 English in Music and Movies (for 3 Cr.) 3211

20

R

นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ http://ursa2.bu.ac.th/seat/seat1.cfm