รายวิชาที่ติดเงื่อนไขพิเศษ หรือลงทะเบียนผ่าน ROV ไม่ได้

รายวิชาที่ติดเงื่อนไขพิเศษ หมายถึงอะไร

  • รายวิชาที่ติดเงื่อนไขพิเศษ หมายถึง รายวิชาที่ติดเงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตารางเรียนชนกัน ตารางสอบชนกัน และลงทะเบียนไม่ผ่านพื้นความรู้

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเพิ่มรายวิชาที่ติดเงื่อนไขพิเศษ

  • นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้อง R4 ขอคำร้องลงทะเบียนวิชาทีติดเงื่อนไขพิเศษ (1 คำร้องต่อ 1 รายวิชา) เพื่อขอลงทะเบียนในวิชาที่ติดเงื่อนไขเท่านั้น เมื่อได้รับอนุมัติจากอาจารย์ ให้เพิ่มรายวิชานั้นที่ 1b. ยื่นคำขอเพิ่มวิชา (Adding Request)

นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า หมายถึงอะไร

  • นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า หมายถึง นักศึกษาที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือลงทะเบียนแล้วไม่ได้ชำระเงิน

กรณีมีรายวิชาที่สามารถลงทะเบียนผ่าน ROV ได้ และมีบางรายวิชาที่ติดเงื่อนไขพิเศษ

  1. ให้ลงทะเบียนวิชาที่ไม่ติดเงื่อนไขก่อนที่ 1a. ยื่นคำขอลงทะเบียนล่าช้า (Registration Request) และชำระเงินให้เรียบร้อยก่อน
  2. เพิ่มรายวิชาที่ติดเงื่อนไขพิเศษ ให้นักศึกษายื่นคำร้อง R4 ขอคำร้องลงทะเบียนวิชาทีติดเงื่อนไขพิเศษ (1 คำร้องต่อ 1 รายวิชา) เพื่อขอลงทะเบียนในวิชาที่ติดเงื่อนไขพิเศษนั้นเมื่อได้รับอนุมัติจากอาจารย์ ให้เพิ่มรายวิชานั้นที่ 1b. ยื่นคำขอเพิ่มวิชา (Adding Request)

กรณีทุกรายวิชาที่ต้องการ ลงทะเบียนผ่าน ROV ไม่ได้ (เนื่องจากติดเงื่อนไขพิเศษทุกวิชา)

  1. ให้อีเมลถึงคณบดีของนักศึกษา เพื่อขอลงทะเบียนเรียนในวิชาและ section ที่ติดเงื่อนไขพิเศษ
   – รายชื่ออีเมลคณบดี คลิกที่นี่
  2. รอผลการลงทะเบียนทางอีเมล์ของนักศึกษา (คณบดีจะประสานงานกับแผนกทะเบียนเพื่อลงทะเบียนในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น)
   – กรณีส่งอีเมลก่อน 12.00 น. รับทราบผลภายใน 16.30 น.
   – กรณีส่งอีเมลหลัง 12.00 น. รับทราบผลในเวลา 10.00 น. ของวันทำการถัดไป
  3. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียน
  4. พิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน(กค.018) และชำระเงินตามวันที่ที่ระบุไว้