รายวิชาที่ติดเงื่อนไขพิเศษ หรือลงทะเบียนไม่ได้

รายวิชาที่ติดเงื่อนไขพิเศษ หมายถึงอะไร

  • รายวิชาที่ติดเงื่อนไขพิเศษ หมายถึง รายวิชาที่ติดเงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตารางเรียนชนกัน ตารางสอบชนกัน และลงทะเบียนไม่ผ่านพื้นความรู้
  • นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้อง R4 ขอคำร้องลงทะเบียนวิชาทีติดเงื่อนไขพิเศษ (1 คำร้องต่อ 1 รายวิชา) เพื่อขอลงทะเบียนในวิชาที่ติดเงื่อนไขเท่านั้น เมื่อได้รับอนุมัติจากอาจารย์ ให้เพิ่มรายวิชานั้นที่ 1b. ยื่นคำขอเพิ่มวิชา (Adding Request)

กรณีมีรายวิชาที่สามารถลงทะเบียนผ่าน ROV ได้ และมีบางรายวิชาที่ติดเงื่อนไขพิเศษ

  1. ให้ลงทะเบียนวิชาที่ไม่ติดเงื่อนไขก่อนที่ 1a. ยื่นคำขอลงทะเบียนล่าช้า (Registration Request) และชำระเงินให้เรียบร้อยก่อน
  2. เพิ่มรายวิชาที่ติดเงื่อนไขพิเศษ ให้นักศึกษายื่นคำร้อง R4 ขอคำร้องลงทะเบียนวิชาทีติดเงื่อนไขพิเศษ (1 คำร้องต่อ 1 รายวิชา) เพื่อขอลงทะเบียนในวิชาที่ติดเงื่อนไขพิเศษนั้นเมื่อได้รับอนุมัติจากอาจารย์ ให้เพิ่มรายวิชานั้นที่ 1b. ยื่นคำขอเพิ่มวิชา (Adding Request)

กรณีทุกรายวิชาที่ต้องการ ลงทะเบียนผ่าน ROV ไม่ได้ (เนื่องจากติดเงื่อนไขพิเศษทุกวิชา)

  1. ให้นักศึกษายื่นคำร้อง R4 ขอคำร้องลงทะเบียนวิชาทีติดเงื่อนไขพิเศษ (1 คำร้องต่อ 1 รายวิชา) เพื่อขอลงทะเบียนในวิชาที่ติดเงื่อนไขพิเศษนั้นเมื่อได้รับอนุมัติจากอาจารย์ ให้เพิ่มรายวิชานั้นที่ 1b. ยื่นคำขอเพิ่มวิชา (Adding Request)

นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า หมายถึงอะไร

  • นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า หมายถึง นักศึกษาที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือลงทะเบียนแล้วไม่ได้ชำระเงิน

กรณีต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียน