2 พฤษภาคม 2567

ดูรายละเอียดการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต

14-15 พฤษภาคม 2567

สำหรับนักศึกษา เทียบโอน/ย้ายคณะสาขาวิชา/รอพินิจ/ปริญญาตรีที่ 2/กลับเข้าศึกษาใหม่ ทุกชั้นปี

ลงทะเบียนรายบุคคล (รายวิชา) 

เวลา 9.30-16.00 น.

ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา (Adding Online)

ลงทะเบียนออนไลน์ และมีการบันทึกการชำระเงินแล้ว (เพิ่มรายวิชาเท่านั้น)

16 พฤษภาคม 2567

สำหรับนักศึกษา ปี3 และ ปี4 ++

ลงทะเบียนรายบุคคล (รายวิชา) 

ชั้นปีที่ 4 ++ เวลา 9.30-16.00 น.

ชั้นปีที่ 3 เวลา 12.30-16.00 น.

17 พฤษภาคม 2567

สำหรับนักศึกษา ปี1 และ ปี2

ลงทะเบียนรายบุคคล (รายวิชา) 

ชั้นปีที่ 2 เวลา 9.30-16.00 น.

ชั้นปีที่ 1 เวลา 12.30-16.00 น.

21 พฤษภาคม 2567

สำหรับนักศึกษา ทุกชั้นปี

ลงทะเบียนรายบุคคล (รายวิชา) 

ทุกชั้นปี เวลา 9.30-16.00 น.

ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา (Adding Online)

ลงทะเบียนออนไลน์ และมีการบันทึกการชำระเงินแล้ว (เพิ่มรายวิชาเท่านั้น)

ชำระเงินค่าลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน ถึง

31 พฤษภาคม 2567 ก่อนเวลา 20.00 น.

5-6 มิถุนายน 2567

เพิ่ม-ลดวิชา และลงทะเบียนเรียนล่าช้า

สำหรับนักศึกษาที่

ลงทะเบียนออนไลน์
และชำระเงินแล้ว

*วันที่ 5-6 มิถุนายน 67 เวลา 9.30-16.00 น.

สำหรับนักศึกษาที่

ไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์
หรือลงแต่ไม่ได้ชำระเงิน

*วันที่ 5 มิถุนายน 67 เวลา 12.30-16.00 น.

*วันที่ 6 มิถุนายน 67 เวลา 9.30-16.00 น.

สำหรับนักศึกษาที่

ติดเงื่อนไขพิเศษ
ลงผ่าน ROV ไม่ได้

*วันที่ 5-6 มิถุนายน 67 เวลา 9.30-16.00 น.

11-12 มิถุนายน 2567

เพิ่ม-ลดวิชา ครั้งที่ 2 และลงทะเบียนเรียนล่าช้า

สำหรับนักศึกษาที่

ลงทะเบียนออนไลน์
และชำระเงินแล้ว

*วันที่ 11-12 มิถุนายน 67 เวลา 9.30-16.00 น.

สำหรับนักศึกษาที่

ไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์
หรือลงแต่ไม่ได้ชำระเงิน

*วันที่ 11-12 มิถุนายน 67 เวลา 9.30-16.00 น.

สำหรับนักศึกษาที่

ติดเงื่อนไขพิเศษ
ลงผ่าน ROV ไม่ได้

*วันที่ 11-12 มิถุนายน 67 เวลา 9.30-16.00 น.

Feedback