30 ตุลาคม 2563

ดูรายละเอียดการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต

สำหรับนักศึกษา ปี1 และ ปี2

สำหรับนักศึกษา ปี3 ขึ้นไป

3-5 พฤศจิกายน 2563

ลงทะเบียนออนไลน์แบบกลุ่ม

สำหรับนักศึกษา ปี1 และ ปี2

*วันที่ 3 พฤศจิกายน 63 เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 63 เวลา 23.59 น.

สำหรับนักศึกษา ปี3 ขึ้นไป

*วันที่ 3 พฤศจิกายน 63 เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 63 เวลา 23.59 น.

ชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบกลุ่มได้ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน ถึง

10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20.00 น.

30 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2563

ลงทะเบียนออนไลน์รายบุคคล สำหรับนักศึกษาเทียบโอน/ย้ายคณะภาควิชา/รอพินิจ

นักศึกษารหัส 162XX และ 163XX ที่ต้องการลงทะเบียนแบบเซตวิชา

*ส่งบัตรขอเพิ่ม/ลดวิชา​ (ทบ.021) ที่คณะ วันที่ 30 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน

*พิมพ์ใบลงทะเบียน วันที่ 17 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม

นักศึกษาทุกชั้นปี

*ส่งบัตรขอเพิ่ม/ลดวิชา​ (ทบ.021) ที่คณะ วันที่ 30 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 

*พิมพ์ใบลงทะเบียน วันที่ 26 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม

17-23 พฤศจิกายน 2563

สำหรับนักศึกษา ปี1 และ ปี2

และนักศึกษารหัสดังต่อไปนี้
• โครงการพิเศษ รหัส 662XX – 663XX
• ภาคพิเศษ รหัส 260XX

• หลักสูตรสองภาษา รหัส
860XX – 863XX

ลงทะเบียนออนไลน์รายบุคคล (เซตวิชา)

กรณีไม่ได้ลงทะเบียนแบบกลุ่ม หรือลงทะเบียนแบบกลุ่มแล้ว แต่ไม่ได้ชำระเงิน

*วันที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 24 พฤศจิกายน เวลา 8.30 น.

26 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563

สำหรับนักศึกษา ปี3 ขึ้นไป ยกเว้น

• โครงการพิเศษ รหัส 662XX – 663XX
• ภาคพิเศษ รหัส 260XX
• หลักสูตรสองภาษา รหัส 860XX – 863XX

ลงทะเบียนออนไลน์รายบุคคล (รายวิชา)

กรณีไม่ได้ลงทะเบียนแบบกลุ่ม หรือลงทะเบียนแบบกลุ่มแล้ว แต่ไม่ได้ชำระเงิน

*นักศึกษาชั้นปีที่ 3: วันที่ 26 พฤศจิกายน 63 เวลา 11.00 น. ถึง วันที่ 4 ธันวาคม เวลา 8.30 น.
*นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ นักศึกษานอกรุ่น: วันที่ 26 พฤศจิกายน 63 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 63 เวลา 8.30 น.

สำหรับนักศึกษา ทุกชั้นปี

ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา (Adding Online)

กรณีลงทะเบียนออนไลน์และมหาวิทยาลัยตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ต้องการเพิ่มรายวิชาเท่านั้น

*วันที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 4 ธันวาคม เวลา 8.30 น.

ชำระเงินค่าลงทะเบียนรายบุคคลและเพิ่มรายวิชาได้ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน ถึง

14 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 น.

12-15 มกราคม 2564

เพิ่ม-ลดวิชา ครั้งที่ 1 และลงทะเบียนเรียนล่าช้า

สำหรับนักศึกษาที่

ลงทะเบียนออนไลน์
และชำระเงินแล้ว

12-15 มกราคม 2564
 

สำหรับนักศึกษาที่

ไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์
หรือลงแต่ไม่ได้ชำระเงิน

14-15 มกราคม 2564
 

สำหรับนักศึกษาที่

ติดเงื่อนไขพิเศษ
ลงผ่าน ROV ไม่ได้

12-15 มกราคม 2564 (เพิ่ม-ลดวิชา)
14-15 มกราคม 2564 (ลงทะเบียนล่าช้า)

19-20 มกราคม 2564

เพิ่ม-ลดวิชา ครั้งที่ 2 และลงทะเบียนเรียนล่าช้า

สำหรับนักศึกษาที่

ลงทะเบียนออนไลน์
และชำระเงินแล้ว

19-20 มกราคม 2564

สำหรับนักศึกษาที่

ไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์
หรือลงแต่ไม่ได้ชำระเงิน

19-20 มกราคม 2564

สำหรับนักศึกษาที่

ติดเงื่อนไขพิเศษ
ลงผ่าน ROV ไม่ได้

19-20 มกราคม 2564