26 มิถุนายน 2563

ดูรายละเอียดการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต

สำหรับนักศึกษา ปี2

สำหรับนักศึกษา ปี3 ขึ้นไป

30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2563

ลงทะเบียนออนไลน์แบบกลุ่ม

3-17 กรกฎาคม 2563

ลงทะเบียนออนไลน์รายบุคคล สำหรับนักศึกษาเทียบโอน/ย้ายคณะภาควิชา/รอพินิจ

นักศึกษารหัส 162XXXXXXX ที่ต้องการลงทะเบียนแบบเซตวิชา

แบบฟอร์มลงทะเบียนเซตวิชา

*กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน วันที่ 3-10 กรกฎาคม 

*พิมพ์ใบลงทะเบียน วันที่ 15 กรกฎาคม ถึง วันที่ 3 สิงหาคม

นักศึกษาทุกชั้นปี

แบบฟอร์มลงทะเบียนรายวิชา

*กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน วันที่ 11-17 กรกฎาคม 

*พิมพ์ใบลงทะเบียน วันที่ 22 กรกฎาคม ถึง วันที่ 3 สิงหาคม

ชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบกลุ่มได้ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน ถึง

9 กรกฎาคม 2563

15-17 กรกฎาคม 2563

สำหรับนักศึกษารหัสดังต่อไปนี้

• ภาคปกติ รหัส 162XXXXXXX
• โครงการพิเศษ รหัส 
662XXXXXXX
• ภาคพิเศษ รหัส 260XXXXXXX

• หลักสูตรสองภาษา รหัส
860XXXXXXX – 862XXXXXXX

ลงทะเบียนออนไลน์รายบุคคล (เซตวิชา)

กรณีไม่ได้ลงทะเบียนแบบกลุ่ม หรือลงทะเบียนแบบกลุ่มแล้ว แต่ไม่ได้ชำระเงิน

*วันที่ 15-16 ก.ค. 63 ลงทะเบียนตามคณะ/ภาควิชา และตามรอบเวลาที่จัดไว้ให้

*วันที่ 17 ก.ค. 63 เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 18 ก.ค. 63 เวลา 8.30 น. สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนตามรอบที่จัดไว้ให้

22-29  กรกฎาคม 2563

สำหรับนักศึกษา ปี3 ขึ้นไป ยกเว้น

• ภาคพิเศษ รหัส 260XXXXXXX
• หลักสูตรสองภาษา รหัส 860XXXXXXX – 862XXXXXXX

ลงทะเบียนออนไลน์รายบุคคล (รายวิชา)

กรณีไม่ได้ลงทะเบียนแบบกลุ่ม หรือลงทะเบียนแบบกลุ่มแล้ว แต่ไม่ได้ชำระเงิน

*วันที่ 22 กรกฎาคม เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 8.30 น.

สำหรับนักศึกษา ทุกชั้นปี

ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา (Adding Online)

กรณีลงทะเบียนแบบกลุ่มและชำระเงินแล้ว ต้องการเพิ่มรายวิชาเท่านั้น

*วันที่ 22 กรกฎาคม เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 8.30 น.

ชำระเงินค่าลงทะเบียนรายบุคคลและเพิ่มรายวิชาได้ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน ถึง

3 สิงหาคม 2563

10-14 สิงหาคม 2563

เพิ่ม-ลดวิชา ครั้งที่ 1 และลงทะเบียนเรียนล่าช้า

สำหรับนักศึกษาที่

ลงทะเบียนออนไลน์
และชำระเงินแล้ว

10-11 และ 13-14 สิงหาคม 2563

สำหรับนักศึกษาที่

ไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์
หรือลงแต่ไม่ได้ชำระเงิน

13-14 สิงหาคม 2563

สำหรับนักศึกษา

เหมาจ่าย เทียบโอน
รอพินิจ หรือเงื่อนไขพิเศษ

10-11 และ 13-14 สิงหาคม 2563

18-19 สิงหาคม 2563

เพิ่ม-ลดวิชา ครั้งที่ 2 และลงทะเบียนเรียนล่าช้า

สำหรับนักศึกษาที่

ลงทะเบียนออนไลน์
และชำระเงินแล้ว

18-19 สิงหาคม 2563

สำหรับนักศึกษาที่

ไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์
หรือลงแต่ไม่ได้ชำระเงิน

18-19 สิงหาคม 2563

สำหรับนักศึกษา

เหมาจ่าย เทียบโอน
รอพินิจ หรือเงื่อนไขพิเศษ

18-19 สิงหาคม 2563