1 เมษายน 2564

ดูรายละเอียดการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต

สำหรับนักศึกษา ทุกชั้นปี

21-22 เมษายน 2564

ลงทะเบียนออนไลน์รายบุคคล สำหรับนักศึกษาเทียบโอน/ย้ายคณะภาควิชา/รอพินิจ

*วันที่ 21 เมษายน 64 เวลา 9.30 น. ถึง วันที่ 22 เมษายน 64 เวลา 16.00 น.

*หากไม่ลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ที่กำหนด นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์รายบุคคลได้ในวันที่ 26 เมษายน 64 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 64

26 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564

ลงทะเบียนออนไลน์รายบุคคล สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 5 และนักศึกษานอกรุ่น
26 เมษายน 64 เวลา 09.30 น. ถึง 7 พฤษภาคม 64 เวลา 24.00 น.

นักศึกษาชั้นปีที่ 2
26 เมษายน 64 เวลา 10.30 น. ถึง 7 พฤษภาคม 64 เวลา 24.00 น.

นักศึกษาชั้นปีที่ 1
26 เมษายน 64 เวลา 11.30 น. ถึง 7 พฤษภาคม 64 เวลา 24.00 น.

ชำระเงินค่าลงทะเบียนรายบุคคลได้ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน ถึง

12 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.00 น.

7-9 มิถุนายน 2564

เพิ่ม-ลดวิชา ครั้งที่ 1 และลงทะเบียนเรียนล่าช้า

สำหรับนักศึกษาที่

ลงทะเบียนออนไลน์
และชำระเงินแล้ว

7 มิถุนายน 64 เวลา 9.30 น. ถึง 9 มิถุนายน 64 เวลา 16.00 น.
 

สำหรับนักศึกษาที่

ไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์
หรือลงแต่ไม่ได้ชำระเงิน

7 มิถุนายน 64 เวลา 12.00 น. ถึง 9 มิถุนายน 64 เวลา 16.00 น.
 

สำหรับนักศึกษาที่

ติดเงื่อนไขพิเศษ
(ต้องขอนุมัติ)

7 มิถุนายน 64 เวลา 9.30 น. ถึง 9 มิถุนายน 64 เวลา 16.00 น.
 

15-16 มิถุนายน 2564

เพิ่ม-ลดวิชา ครั้งที่ 2 และลงทะเบียนเรียนล่าช้า

สำหรับนักศึกษาที่

ลงทะเบียนออนไลน์
และชำระเงินแล้ว

15 มิถุนายน 64 เวลา 9.30 น. ถึง 16 มิถุนายน 64 เวลา 16.00 น.

สำหรับนักศึกษาที่

ไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์
หรือลงแต่ไม่ได้ชำระเงิน

15 มิถุนายน 64 เวลา 9.30 น. ถึง 16 มิถุนายน 64 เวลา 16.00 น.

สำหรับนักศึกษาที่

ติดเงื่อนไขพิเศษ
(ต้องขอนุมัติ)

15 มิถุนายน 64 เวลา 9.30 น. ถึง 16 มิถุนายน 64 เวลา 16.00 น.