1 เมษายน 2563
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต
ภาคฤดูร้อน / 2562 รูปแบบการเรียนการสอนจะปรับตามความเหมาะสม ตามสถานการณ์โควิด 19 และนโยบายของรัฐบาล

สำหรับนักศึกษารหัสดังต่อไปนี้

• ภาคพิเศษ รัหส 26002XXXXX
• หลักสูตรสองภาษา รหัส 86002XXXXX และ 86005XXXXX

สำหรับนักศึกษาทุกคน ยกเว้น

• ภาคพิเศษ รัหส 26002XXXXX
• หลักสูตรสองภาษา รหัส 86002XXXXX และ 86005XXXXX

11-13  พฤษภาคม 2563
ลงทะเบียนออนไลน์รายบุคคล

สำหรับนักศึกษาดังต่อไปนี้

เทียบโอน/ ย้ายคณะ-ภาควิชา/ กลับมาศึกษาใหม่/ ป.ตรีที่2 และ รอพินิจ 

*วันที่ 11 พฤษภาคม เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 14 พฤษภาคม เวลา 8.30 น.

18 พฤษภาคม 2563
ลงทะเบียนออนไลน์รายบุคคล (เซตวิชา)

สำหรับนักศึกษารหัสดังต่อไปนี้

• ภาคพิเศษ รัหส 26002XXXXX
• หลักสูตรสองภาษา รหัส 86002XXXXX และ 86005XXXXX

*วันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 19 พฤษภาคม เวลา 8.30 น.

20-22  พฤษภาคม 2563
ลงทะเบียนออนไลน์รายบุคคล (รายวิชา)

สำหรับนักศึกษาทุกคน ทุกชั้นปี ยกเว้น

• ภาคพิเศษ รัหส 26002XXXXX
• หลักสูตรสองภาษา รหัส 86002XXXXX และ 86005XXXXX

*วันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม เวลา 8.30 น.

ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน ถึง
4 มิถุนายน 2563

9-11 มิถุนายน 2563
เพิ่ม-ลดวิชา ครั้งที่ 1 และลงทะเบียนเรียนล่าช้า

สำหรับนักศึกษาที่

ลงทะเบียนออนไลน์
และชำระเงินแล้ว

9-11 มิถุนายน 2563

สำหรับนักศึกษาที่

ไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์
หรือลงแต่ไม่ได้ชำระเงิน

10-11 มิถุนายน 2563

สำหรับนักศึกษา

เหมาจ่าย เทียบโอน
รอพินิจ หรือเงื่อนไขพิเศษ

9-11 มิถุนายน 2563