ตารางเวลาการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตแบบเซทวิชา

หลักสูตรไทย (ปี 2) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนตามรอบในวันที่กำหนด สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ตั้งแต่เวลา 17.01 – 8.30 น. ของวันรุ่งขึ้น
หรือ
นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกำหนดข้างต้นสามารถลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตได้
ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. เท่านั้น