ตารางเวลาการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตแบบรายวิชา

หลักสูตรไทย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กรณีนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนตามวันและเวลาที่ได้กำหนดไว้ จะสามารถลงทะเบียนได้อีกครั้ง ดังนี้
ช่วง Free Time ของแต่ละวัน (ตามรอบวันที่ได้กำหนด) ตั้งแต่เวลา 17.01 น. จนถึง 08.30 น. ของวันรุ่งขึ้น
หรือ
ช่วง Free Day ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 62 เวลา 08.30 น.

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว พิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน (กค.018)
ด้วยตนเองได้ทันทีด้วยกระดาษ A4 (พิมพ์ได้จนถึงวันสุดท้ายของกำหนดการชำระเงิน)

ซึ่งถือเป็นใบนำชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่ธนาคารได้

หรือ นำบัตรนักศึกษาติดต่อขอรับที่
Main Campus : One Stop Service อาคาร A3 อาคาร A6 และ อาคาร C3 ในวันและเวลาทำการ
City Campus : One Stop Service อาคาร 3 ชั้น 1
ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเรียน ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เท่านั้น

**ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2562**